Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản

Còn hàng

Giá 98.000₫

Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản? là kết quả của việc so sánh giáo dục Việt Nam và Nhật Bản được Nguyễn Quốc Vương, hiện đang là nghiên cứu sinh ngành Giáo dục lịch sử tại Đại học Kanazawa (Nhật Bản) ti ế n hành từ năm 2009 đến nay. Với tư cách là một người làm giáo dục...

Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản? là kết quả của việc so sánh giáo dục Việt Nam và Nhật Bản được Nguyễn Quốc Vương, hiện đang là nghiên cứu sinh ngành Giáo dục lịch sử tại Đại học Kanazawa (Nhật Bản) tiến hành từ năm 2009 đến nay. Với tư cách là một người làm giáo dục và muốn đóng góp vào công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam, tác giả đã sử dụng tư duy so sánh một cách khách quan, toàn diện, sâu sắc và cái nhìn phản biện để nhận thức về giáo dục Việt Nam.

Từ đó, bước đầu tác giả đưa ra giải pháp về phương thức cải cách giáo dục ở Việt Nam, đặc biệt là cải cách phương pháp dạy và học môn Lịch sử trong nhà trường.